SUBJEKTIV | MALMÖ KONSTHALL

Group exhibitions

MALMÖ KONSTHALL
SUBJEKTIV

exhibition space: www.konsthall.malmo.se

This exhibition, entitled Subjektiv, is curated by the editorial board of the Scandinavian art journal Objektiv. Its point of departure is potential relations between art, politics and subjectivity in a time when the basis of democratic subjecthood is called into question. In this context, the usual title of the magazine, Objektiv, simply would not do, hence the temporary rebranding as Subjektiv.

While there is a sense that the shared public space of politics is being overwhelmed by affective content, we are simultaneously witnessing a reinvigoration of the power of the collective and the resolve of community. The exhibition and accompanying journal issues explore questions of what subjektiv might mean in this context.

The exhibition brings together artworks from the last years that speak to the current political situation through their strategic staging of subjectivity and its political potential or impotence. All the works are camera-based – photographs and films, collages and a poster project – and span from straight documentary to a post-internet aesthetics of the interface. While radically different in strategies and aesthetics, these works all investigate the friction between the subjective, the collective, and the political.

The group exhibition presents a selection of recent works by nine artists; ALBUM by Eline Mugaas and Elise Storsveen (NO), Basma Alsharif (US), Sara Cwynar (CA), Liz Magic Laser (US), Deana Lawson (US), Zoe Leonard (US), Sandra Mujinga (NO) and Josephine Pryde (UK).

The exhibition is made in collaboration with Kunstnernes Hus in Oslo, where it will be presented this autumn. It will be accompanied by a two-part issue of the magazine Objektiv, remained Subjektiv, one featuring solo presentations of the artists, and the other presenting recent critical perspectives on the issues at stake.

Objektiv’s editorial board/curatorial team consists of: Lucas Blalock (artist, US) Ida Kierulf (curator, NO), Brian Sholis (writer/director, US), Susanne Ø. Sæther (researcher and curator, NO), and Nina Strand (artist and editor in chief, Objektiv, NO).

© Deana Lawson

The exhibition brings together artworks from the last five years that speak to the current political situation through their strategic staging of subjectivity and its political potential or impotence. All the works are camera-based – photographs and films, collages and a poster project – and span from straight documentary to a post-internet aesthetics of the interface. While radically different in strategies and aesthetics, these works all investigate the friction between the subjective, the collective, and the political.

The exhibition is made in collaboration with Kunstnernes Hus in Oslo, where it will be presented this autumn. It will be accompanied by a two-part issue of the magazine Objektiv, renamed Subjektiv, one featuring solo presentations of the artists, and the other presenting recent critical perspectives on the issues at stake.

Objektiv’s editorial board/curatorial team consists of: Lucas Blalock (artist, US) Ida Kierulf (curator, NO), Brian Sholis (writer/director, US), Susanne Ø. Sæther (researcher and curator, NO), and Nina Strand (artist and editor in chief, Objektiv, NO).

Opening Friday June 2, 6–9 p.m.

© Sara Cwynar

SUBJEKTIV

SUBJEKTIV – film och fotografi i urval av Objektiv
Den här utställningen, som har titeln Subjektiv, har sammanställts av redaktionen för den skandinaviska konsttidskriften Objektiv. Utställningen ser närmare på potentiella relationer mellan konst, fotografi och subjektivitet i en tid när själva grunden för demokratin ifrågasätts. I denna kontext skulle tidskriftens vanliga namn, Objektiv, helt enkelt inte fungera. Härav det tillfälliga namnbytet till Subjektiv.

 

Även om vissa anser att vårt gemensamma offentliga politiska rum är på väg att rämna inför en flodvåg av känslomässiga budskap, så ser vi samtidigt hur det kollektivas kraft och en gemensam beslutsamhet förstärkts. Utställningen och de tillhörande numren av tidskriften utforskar frågor kring vad ordet subjektiv kan betyda i det här sammanhanget.

 

Här sammanförs konstverk som skapats under de senaste åren. Gemensamt för dem alla är att de berör en aktuell politisk situation och strategiskt iscensätter subjektivitet och dess politiska potential – eller vanmakt – man kopplar till den. Samtliga verk kretsar kring kameran – fotografier och filmer, kollage samt ett affischprojekt – och spänner från det rent dokumentära till estetiken kring gränssnittet, en diskussion som kan tillskrivas postinternet-eran. Även om de skiljer sig åt radikalt vad gäller strategi och estetik, så utreder samtliga verk den friktion som uppstått mellan det subjektiva, det kollektiva och det politiska.

Grupputställningen presenterar ett urval av senare verk av nio konstnärer; ALBUM av Eline Mugaas och Elise Storsveen (NO), Basma Alsharif (USA), Sara Cwynar (CAN), Liz Magic Laser (USA), Deana Lawson (USA), Zoe Leonard (USA), Sandra Mujinga (NO) och Josephine Pryde (UK).

Utställningen produceras i samarbete med Kunstnernes Hus i Oslo, där den kommer att visas i höst. I samband med utställningen publiceras ett nummer av tidskriften Objektiv i två delar, under namnet Subjektiv. Ena delen innehåller solopresentationer av konstnärerna, och den andra presenterar samtida kritiska perspektiv på de aktuella frågeställningarna.

Objektivs redaktion/curatorteam har följande medlemmar: Lucas Blalock (artist, USA), Ida Kierulf (curator, NO), Brian Sholis (skribent/curator/direktör, USA), Susanne Ø. Sæther (forskare och curator, NO) och Nina Strand (konstnär och chefredaktör, Objektiv, NO).

© Liz_Magic_Laser

 

Vernissage fredagen den 2.6 kl. 18-21.